Οφέλη του Rope Access

Οφέλη του Rope Access

Το Rope Access ξεχωρίζει ως μια από τις καλύτερες λύσεις για εργασία σε ύψος, καθώς εφαρμόζεται σε πολλές βιομηχανικές εφαρμογές όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα πετροχημικά, την παραγωγή ενέργειας, τη κατασκευή όπως και σε περιβαλλοντικά ευαίσθητους τομείς.

Το Rope Access παρέχει σημαντικά οφέλη όσον αφορά την εργασία σε ύψος και προσφέρει στους εργολάβους και στους σχεδιαστές μια βιώσιμη και ασφαλή λύση για την ικανοποίηση όλων των συγκεκριμένων απαιτήσεων οποιουδήποτε πρότζεκτ.

Οι Αναρριχητές τεχνικοί είναι σε θέση να προσαρμοστούν σε μια ποικιλία διαφορετικών περιβαλλόντων εδάφους, συνθηκών και δομών λόγω της ευελιξίας του εξοπλισμού Rope Access. Αυτό διευκολύνει την πρόσβαση σε περιοχές που είναι τυπικά πιο δύσκολα προσεγγίσιμες μέσω πιο παραδοσιακών μέσων πρόσβασης λόγω ύψους καθώς και λόγω διαθεσιμότητας χώρου. 

Το Rope Access παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Ευελιξία μεθόδου

Μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, η οποία καλύπτει τις απαιτήσεις πολλών κλάδων της βιομηχανίας.

Εκτεταμένη Προσβασιμότητα

Η Ανώτατη Προσβασιμότητα γίνεται πραγματικότητα με το Rope Access. Περιοχές που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να είναι καλυφθούν με συμβατικές μεθόδους γίνονται εργασιακά προσεγγίσιμες

Ασφάλεια Διεργασιών

Το Rope Access διέπεται από αυστηρούς κανόνες και πρότυπα τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή της μεθόδου σε κάθε κλάδο. Η εκτίμηση ρίσκου είναι επίσης ένα αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας. Αυτές οι ασφαλείς μέθοδοι εργασίας, οι κανόνες, τα πρότυπα καθώς και οι διαδικασίες καθορίζονται και παρακολουθούνται από την IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) η οποία με τη σειρά της διασφαλίζει την τυποποίηση και την ασφάλεια των διεργασιών.

Γρήγορη κινητοποίηση.

Γρήγορη εγκατάσταση εξοπλισμού

Μειωμένη διαδικασία εγκατάστασης

Μειωμένο προσωπικό και πόροι εμπλεκόμενοι σε κάθε έργου.

Μειωμένος χρόνος αποπεράτωσης κάθε έργου

Τα χρονικά όρια του κάθε έργου ικανοποιούνται μέσω μειωμένων ωρών εργασίας

Μειωμένη πολυπλοκότητα έργου

Ελάχιστες διακοπές / παρεμβολές εργασίας

Καμία παρεμβολή σε συνεχιζόμενες εργασίες. Η έλλειψη εξοπλισμού αυξημένου βάρους, η έλλειψη σκαλωσιάς και η φύση της πιο εύκολης εφαρμογής τοu Rope Access, διασφαλίζουν ότι η εργασία διεξάγεται με ελάχιστες παρεμβολές ή / και ζημιές σε παρακείμενο εξοπλισμό.

Εξαιρετική σχέση κόστους-απόδοσής

Το Rope Access απαιτεί λιγότερο εξοπλισμό, λιγότερο χρόνο εγκατάστασης και λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό προσφέροντας συνάμα ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της εργασίας. Αυτοί οι παράγοντες οδηγούν σε αυξημένο επίπεδο παραγωγής που καθιστά τη μέθοδο αισθητά πιο αποδοτική από πλευράς κόστους.

error: Content is protected !!